Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Actievoorwaarden petitie

Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne “Fix the food systems”, op de website https://www.cordaid.org/nl/. Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. Deze actie wordt georganiseerd door de Stichting Cordaid (hierna Cordaid). De contactgegevens van Cordaid luiden als volgt:

Grote Marktstraat 45, 2511 BH The Hague, Den Haag
https://www.cordaid.org/nl/

Begrippen

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: Cordaid
Website: https://www.cordaid.org/nl/
Deelnemer: een natuurlijke persoon.

Doel van de actie

Wij willen dat de klimaatcrisis en ons falende voedselsysteem hoger op de politieke agenda komt. Kleine boeren in arme landen betalen een hoge prijs met droogte, overstromingen, misoogsten. Door hen nu te ondersteunen en weerbaar te maken in de klimaatcrisis, is er ook in de toekomst overal voldoende voedsel. Daarnaast is het belangrijk om wereldwijd voedsel eerlijk te produceren én te consumeren. Zo houden we de aarde koel. Let’s fix the systems together! Met dit doel houden we deze petitie en gaan we deze ook aanbieden aan de regering.

Persoonsgegevens en privacy

Bij het ondertekenen van de petitie vraagt de organisator de deelnemers om hun naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de relatieadministratie van Cordaid. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van deze campagne per e-mail, SMS en/of telefonisch geïnformeerd.

Op deze actie zijn de privacy voorwaarden van Cordaid van toepassing. De deelnemer geeft de organisator toestemming om hem of haar via e-mail en/of telefoon te informeren over acties en campagnes of om de deelnemer om financiële steun te vragen.

Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. De afmelding wordt direct verwerkt. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Cordaid. Afmelden voor telefonisch contact kan tijdens het telefoongesprek of via de Servicedesk: 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected]

Duur van de actie

Deze actie loopt vanaf 5 juni 2022 tot 15 november 2022. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen of te verlengen.

Diskwalificatie

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

Aansprakelijkheid

De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. De organisator is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door de organisator, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.

Intellectueel eigendom

De actie is het intellectueel eigendom van de organisator. Deze actie evenals de inhoud van de website, voor zover deze op de actie betrekking heeft, mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via social kanalen (als bv Facebook, Instagram en Twitter) juicht de organisator hartelijk toe en staat derhalve vrij.

Slotbepalingen

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

Cordaid, juni 2022