Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Veiligheid en recht

Bijeenkomst rond de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen

Ter gelegenheid van de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen or­ga­ni­se­ren het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid, Sant’ Egidio en de Vas­ten­ac­tie op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 een bij­een­komst in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam.

Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen

Dit event staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij’, dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen voor de 107e editie van deze dag. Hiermee roept de paus op tot ver­bon­den­heid en broe­der­schap, als één familie. Niet ‘wij en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een uit­no­di­ging aan ie­der­een om ons in te zetten voor wer­ke­lijke ont­moe­ting en het herstel van onze men­se­lijke familie. Dat doen we door mi­gran­ten en vluch­te­lingen gastvrij te verwel­ko­men, be­scher­men, onder­steunen en te helpen participeren en integreren in onze samen­le­ving.

Ont­moe­ting

Op zater­dag 25 sep­tem­ber vieren we de gast­vrij­heid met een inhou­de­lijk pro­gram­ma over hoe we dit in de dage­lijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het pro­gram­ma wordt uitge­voerd in samen­wer­king met vluch­te­lingen en andere nieuwkomers in onze samen­le­ving. De ont­moe­ting staat centraal, ook in een ge­za­men­lijke lunch waar­mee de bij­een­komst wordt afgesloten.

Paus Fran­cis­cus schrijft in zijn en­cy­cliek Fratelli Tutti: “Na de ge­zond­heids­cri­sis zou de slechtste reactie zijn om ver­der weg te zinken in een consu­menten­koorts en in nieuwe vormen van zelfbehoud. Moge de hemel ons helpen dat er geen opdeling ont­staat tussen ‘de anderen’ en ‘wij’, maar dat wij allen samen één ‘wij’ wor­den!”

Opening door Mgr. Hendriks

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal deze speciale bij­een­komst openen. Hij pleit al jaren voor een grotere inzet voor een recht­vaar­digere wereld. “Voor hen die door oorlog en hon­ger, natuur­ge­weld en geloofs­ver­vol­gingen van huis en haard ver­dre­ven zijn: dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toe­komst mogen vin­den.”

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Vas­ten­ac­tie, Sant’ Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om de bijeenkomst bij te wonen. Deelname is gratis.

Datum: zater­dag 25 sep­tem­ber, 2021
Tijd: 10.00 – 13.30 uur
Locatie: Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
In­for­ma­tie en aanmel­ding: [email protected]­dam.nl