Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Nultolerantie tegen wangedrag in Centraal-Afrikaanse Republiek

Cordaid is diep geschokt door wanbeheer van medewerkers van ons landenkantoor in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Voorlopige resultaten van zowel intern als extern onafhankelijk onderzoek ter plaatse brengen schendingen aan het licht van onze gedragscode en beroepsnormen.

Verantwoordingsplicht, respect, diversiteit en inclusie en duurzaamheid zijn kernwaarden van Cordaid. Wij hanteren hoge professionele normen, hebben een nultolerantiebeleid tegen schendingen van de gedragscode en bij vermoedens van wangedrag treden we doortastend op.

Ondanks dit beleid worden we nu toch geconfronteerd met wangedrag door onze eigen mensen. Dat is een pijnlijke klap, voor de gedupeerden en voor ons als organisatie. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe zeer we dit betreuren.

Wat is er gebeurd?

Het onderzoek heeft aangetoond dat er wanbeheer, corruptie en fraude is gepleegd door een aantal medewerkers van Cordaid in de CAR. Het gaat onder meer om het plegen van fraude, malversatie en niet-rechtmatig gebruik van middelen en het niet naleven van financiële en operationele procedures.

Andere klachten hebben betrekking op machtsmisbruik, waaronder seksuele intimidatie door leidinggevend personeel jegens vrouwelijke medewerkers. Deze beschuldigingen nemen we zeer serieus in het lopende onderzoek.

Onze solidariteit én onze zorgplicht gaan in de eerste plaats naar degenen die de moed hebben gehad om zich uit te spreken en klacht in te dienen over machtsmisbruik, met name seksuele intimidatie. Dat vergt enorm veel. En onder geen beding kan de impact van dat misbruik worden gebagatelliseerd of onderschat.

Het onderzoek toont helaas aan dat er sprake is van een giftige en onveilige werkomgeving op het Cordaid kantoor in Bangui. Machtsmisbruik en het ongewenste gedrag dat hiermee gepaard gaat werden tot op zekere hoogte genormaliseerd.

Belangrijk is dat het onderzoek vooralsnog geen aanwijzingen heeft gevonden dat derden, zoals minderjarigen, medewerkers van partnerorganisaties, mensen voor wie we werken of andere mensen buiten het kantoor, slachtoffer zouden zijn geworden van het wangedrag van de betrokken medewerkers.

Maatregelen

Adequaat omgaan met integriteitskwesties vergt kordaatheid en zorgvuldigheid en daarmee tijd, zowel in de onderzoeksfase als in het nemen van maatregelen. Die kordaatheid en zorgvuldigheid hebben we betracht en blijven we betrachten.

Na kennis te hebben genomen van de aantijgingen in april 2021 heeft Cordaid onmiddellijk actie ondernomen, zowel intern als extern door het inschakelen van een professioneel onderzoeksbureau met een bewezen staat van dienst.

Uit het onderzoek bleek dat minstens zes medewerkers bij de incidenten waren betrokken, onder wie de landendirecteur. Zodra het vooronderzoek was afgerond zijn de contracten van de betrokken medewerkers beëindigd of zijn de stafleden op non-actief gezet. Deze personen zijn inmiddels vervangen.

Cordaid heeft onmiddellijk maatregelen genomen om bewijsmateriaal veilig te stellen en strikter toe te zien op het financieel beheer en de werkomgeving in de CAR. We doen alles om nieuwe wanpraktijken te voorkomen.

De reorganisatie in het CAR-kantoor omvat onder meer een personeelsherschikking, een scheiding van taken, het beter monitoren van transacties en het aanscherpen van procedures rondom integriteitsmeldingen. Ook wordt er gewerkt aan het herstellen van een positieve en veilige werkomgeving.

Cordaid heeft een team samengesteld dat moet zorgen voor scherper toezicht op de administratie en de financiën in de CAR. Ook zal het ervoor zorgen dat kritieke verantwoordelijkheden voorlopig worden weggehaald bij van het personeel in Bangui.

We houden strikt toezicht op ons kantoor in de CAR vanuit het Cordaid hoofdkantoor in Den Haag, in nauwe samenwerking met de nieuwe interim landendirecteur. Cordaid blijft wereldwijd streng toezicht houden op de implementatie van haar procedures en beleid.

Voortzetten van ons werk in de CAR

Cordaid is begonnen met audits van al haar projecten in de CAR. Dit zal voor elk project gedetailleerd inzicht geven in eventuele wanbeheer, verduistering of fraude. Deze audits zullen uitwijzen of, en zo ja op welk niveau, de projecten zijn getroffen. Om dit mogelijk te maken werken we waar mogelijk nauw samen met onze institutionele donoren. Ook zullen deze audits inzage geven of er is gefraudeerd met geld van private donateurs. Dat weten we nu nog niet.

Kees Zevenbergen, directeur van Cordaid: “Wij zijn ontzettend geschrokken door de gebeurtenissen. Wij zullen dan ook alles op alles zetten om het vertrouwen van lokale gemeenschappen, partners, donateurs en iedereen die ons werk steunt te herstellen. Cordaid is al meer dan 25 jaar actief in de Centraal-Afrikaanse Republiek. We hebben er een lange staat van dienst in het leveren van essentiële gezondheidszorg, noodhulp, onderwijs en het voorzien in levensonderhoud. Wij willen dat werk voortzetten en recht blijven doen aan de gemeenschappen in de CAR met wie wij al decennialang samenwerken.”

Cordaid en onze partners werken in de moeilijkste gebieden op aarde, waar de meest kwetsbaren een waardig bestaan proberen op te bouwen. De kwaliteit van onze inzet, onze  verplichting en verantwoording naar degenen die ons werk steunen, naar onze eigen mensen en naar degenen die wij bedienen heeft onze hoogste prioriteit.

Ondanks de gebeurtenissen in de CAR geloven wij in de kracht en de integriteit van ons werk en onze mensen. De pijnlijke les die de gebeurtenissen in de CAR ons leert, maakt ons alerter en scherper om in alle landen waar we werken nog strenger toe te zien op het naleven van gedragscodes en ander integriteitsbeleid. We doen alles om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

-> Lees meer over ons integriteitsbeleid