Dit zijn de partners waarmee we werken aan projecten die op dit moment gepubliceerd zijn op de website. `Implementing partners’ zijn organisaties die meestal lokaal geworteld zijn en de projecten realiseren. ‘Funding partners’ financieren de projecten. Tenslotte zijn we ook lid van enkele netwerken en allianties. De gegevens voldoen aan de IATI standaard voor transparantie.

64 Partners