Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Actievoorwaarden Cordaid GeluksChallenge

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne “Cordaid GeluksChallenge”, op de website https://www.cordaid.org/nl/.

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. Deze actie wordt georganiseerd door de Stichting Cordaid (hierna Cordaid). De contactgegevens van Cordaid luiden als volgt: 

Bezoekadres
Grote Marktstraat 45
2511 BH Den Haag
Telefoon: 070 – 31 36 300 (receptie)

Postadres
Postbus 16440
2500 BK Den Haag

Begrippen
In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder: 

Organisator: Cordaid 

Website: https://www.cordaid.org/nl/ 

Deelnemer: een natuurlijke persoon. 

Doel van de actie
Cordaid beoogt met deze challenge de deelnemers een hogere mate van geluk te laten ervaren.  

Inhoud van de actie
Cordaid heeft een challenge opgezet die de deelnemers 5 achtereenvolgende dagen een uitdaging geeft. Deelnemers melden zich hiervoor vrijblijvend aan en worden dan per e-mail/SMS uitgedaagd en geïnformeerd. Deelnemer geeft zelf aan hoe hij/zij de uitdaging wil ontvangen. Deelnemers kunnen een challenge afvinken als ze die gedaan hebbendit is niet verplicht. Als een deelnemer alle 5 de challenges afgevinkt heeft, ontvangt deelnemer 2 weken na de laatste dag van de challenge een verzoek tot invullen van zijn/haar adresgegevens, zodat Cordaid aan deelnemer een leuke attentie per post kan toesturen. Ook dit is geheel vrijblijvend. Indien deelnemer niet alle challenges heeft afgevinkt, ontvangt hij/zij na twee weken een reminder op de openstaande challenges. 

Persoonsgegevens en privacy
Bij het aanmelden voor de actie vraagt de organisator de deelnemers om hun naam, e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer in te vullen. Om deel te nemen moet de deelnemer e-mailadres óf mobiel telefoonnumer afgeven. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de relatieadministratie van Cordaid. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van deze campagne per e-mail en/of SMS geïnformeerd.  

Deelnemer kan Cordaid via een formulier in de GeluksChallenge laten weten hoe hij/zij de Challenge uitgevoerd of ervaren heeft. Cordaid kan dit antwoord gebruiken in haar communicatie. Cordaid zal daarbij alleen de voornaam van deelnemer gebruiken. 

Op deze actie zijn de privacy voorwaarden van Cordaid van toepassing. De deelnemer geeft de organisator toestemming om hem of haar via e-mail, per SMS en/of telefonisch informeren over acties en campagnes of om de deelnemer om financiële steun te vragen. 

Afmelden voor de GeluksChallenge e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. Afmelden voor de GeluksChallenge SMS kan op de landingspagina van de SMS. De afmelding wordt direct verwerkt. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Cordaid. Afmelden voor telefonisch contact kan tijdens het telefoongesprek of via de Servicedesk: 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected]  

Duur van de actie
Deze actie loopt vanaf 6 mei 2019 tot 31 juli 2019. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen of te verlengen. 

Diskwalificatie
De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.  

Aansprakelijkheid
De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. De organisator is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door de organisator, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.  

Intellectueel eigendom
De actie is het intellectueel eigendom van de organisator. Deze actie evenals de inhoud van de website, voor zover deze op de actie betrekking heeft, mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via social media (als bv Facebook, Instagram en Twitter) juicht de organisator hartelijk toe en staat derhalve vrij.  

Slotbepalingen
De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.  

Cordaid Nederland, april 2019