Direct naar de inhoud

Privacy Statement

Privacy statement update dd 23-05-2022 

Cordaid verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. 

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs, relaties en deelnemers verstrekt zijn aan Cordaid. 

Stichting Cordaid
Bezoekadres
Grote Marktstraat 45
2511 BH Den Haag
Telefoon: 070 – 31 36 300 (receptie) 

Postadres
Postbus 16440
2500 BK Den Haag 

Gegevens 

Cordaid werkt aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar. Een wereld waarin ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. Via acties en campagnes roepen wij mensen op om hieraan mee te werken. Het werk van Cordaid wordt gefinancierd door donororganisaties en door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om je te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Wij houden een donateurs- en relatieadministratie bij, waarin onder andere persoonsgegevens van donateurs en relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Cordaid (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is. 

Doelen 

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, wanneer je een petitieformulier invult, een actie aanmaakt of eraan deelneemt, je aanmeldt als donateur of wanneer je een bestelling doet via onze webshop. Offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Cordaid kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te valideren of te aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Cordaid verwerkt deze persoonsgegevens voor haar donateurs- en relatieadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Cordaid verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop). 

Contact met donateurs en relaties 

E-mail
Wanneer je donateur of relatie bent van Cordaid of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage. 

Wil je geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke email die je van ons ontvangt of via het contactformulier op de Cordaid website. Het doorvoeren jouw afmelding kost een paar dagen tijd. Het zou dus kunnen zijn dat je na je afmelding toch nog een nieuwsbrief van ons ontvangt omdat de afmelding nog niet in alle systemen is doorgevoerd. 

SMS
Je kan je ook aanmelden om via SMS op de hoogte gehouden te worden door Cordaid. Je wordt dan per SMS geïnformeerd over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage. 

Wil je geen SMS meer ontvangen, dan kun je je op elk moment hiervoor afmelden via het afmeldformulier op de Cordaid website. Het doorvoeren jouw afmelding kost een paar dagen tijd. Het zou dus kunnen zijn dat je na je afmelding toch nog een sms update van ons ontvangt omdat de afmelding nog niet in alle systemen is doorgevoerd. 

Telemarketing
Cordaid zet telemarketing in om donateurs en relaties te informeren over onze campagnes en om hen te vragen ons te steunen met een (extra) gift, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. (Donateurs die ons al vóór 1 juli 2021 zijn gaan steunen, mogen wij bellen zonder toestemming, uiteraard tenzij bij ons bekend is dat bellen niet gewenst is.)  

Cordaid werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt je tijdens elk telefoongesprek afmelden voor telemarketing. Je kan dit ook aangeven de Cordaid website.  

Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Cordaid, dan verwerken we dit in onze administratie en bellen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer.  

Wanneer je met ons telefonisch contact opneemt of wanneer wij jou bellen, kunnen wij het telefoongesprek opnemen. Dit doen we voor trainings- en opleidingsdoelen, en wanneer je donateur wordt om vast te leggen dat de schenkingsovereenkomst tot stand is gekomen. Heb je hier bezwaar tegen? Meld dit dan in het telefoongesprek of maak gebruik van je rechten. Lees meer daarover onder het kopje: Rechten. 

Direct mail
Cordaid verstuurt post om donateurs en relaties te informeren over ons werk, op de hoogte te houden van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als je hebt aangegeven geen post te willen ontvangen van Cordaid, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer met direct mail.Je kan dit aangeven via het contactformulier op de Cordaid website. Wanneer wij post versturen naar potentiële donateurs/relaties raadplegen we vooraf de adressen op meldingen in het Postfilter

Ons magazine: Zingeven
Zingeven is ons magazine met onder andere interviews, buitenlandreportages, onderzoeksverhalen, fotoreportages en columns. Donateurs van Cordaid ontvangen het magazine 2 maal per jaar. Stel je hierop geen prijs, dan kun je dit kenbaar maken via het contactformulier op de Cordaid website

Sociale media
Cordaid is actief op verschillende sociale media-kanalen. We gebruiken Linkedin, Twitter, YouTube, Facebook en Instagram. 

Cordaid gebruikt het mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres van haar donateurs en relaties tevens voor Custom Audience Targeting via Facebook, waarbij alleen de door Cordaid opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Zo maakt Cordaid een Custom Audience aan door de telefoonnummers en/of e-mailadressen van haar donateurs en relaties te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne en bijbehorende advertenties te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting. Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Cordaid: 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected]

Tevredenheidsonderzoek  

 Incidenteel voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder onze donateurs. Indien je hebt aangegeven hieraan mee te willen doen, ontvang je van ons een of enkele (online) enquêtes. We gebruiken de gegevens uit deze onderzoeken om onze dienstverlening te verbeteren. 

Hoe beveiligt Cordaid gegevens? 

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Cordaid fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Cordaid maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Cordaid schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden. 

Gegevens van kinderen 

Cordaid richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van de ouders.

Sollicitanten 

Wanneer je bij ons solliciteert, bewaren we jouw gegevens, waaronder je CV en motivatiebrief tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieperiode. Indien je wil dat wij jouw gegevens eerder verwijderen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Rechten 

Via onze Servicedesk 070-313 62 33 (tijdens kantooruren) of [email protected], kan je ons laten weten wanneer je jouw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer je bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Cordaid. Ook kan je via de Servicedesk uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken. Daarnaast kan je indien je dit wenst eveneens jouw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Eventuele klachten over de verwerking van jouw gegevens door Cordaid kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Keurmerk 

Cordaid heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. We zijn lid van de branchevereniging voor Data Driven Marketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. 

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement van Cordaid, dan kun je deze per brief sturen aan Cordaid, Postbus 16440, 2500BK Den Haag, of per e-mail naar [email protected]. Ja kan ook telefonisch met ons contact opnemen 070-3136233  

Wijzigingen privacy statement
Cordaid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Cordaid adviseert je regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.